Regulamin

Regulamin sklepu internetowego: www.teczka-inwestora.pl

 Sprzedający i zakres oferty

 1. W sklepie internetowym prowadzonym pod adresem teczka-inwestora.pl , zwanym dalej Sklepem, produkty i usługi oferowane i sprzedawane są przez Statero Sp. z o.o. z siedzibą w Radostowicach (43-262) przy ul. Czarkowskiej 23, NIP 6381812323, KRS 0000565915, REGON 361966036, sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy w Katowicach.
 2. Sklep oferuje do sprzedaży wyłącznie produkty elektroniczne - treści cyfrowe, z zastrzeżeniem punktu następującego.
 3. Sklep może oferować także usługi jako dodatki do produktów, polegające na świadczeniu porad prawnych na odległość (drogą elektroniczną).
 4. W każdym przypadku oferowania przez Sklep usług polegających na świadczeniu porad prawnych, usługi te będą realizowane przez uprawnione osoby takie jak radca prawny lub adwokat, a udzielona porada będzie zawierała imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów.
 5. Wszelkie teksty publikowane w ramach Sklepu, a także w ramach strony pomocniczej teczkainwestora.pl należy traktować jako teksty służące opisowi produktów lub usług oraz teksty dziennikarskie. Żaden z nich nie stanowi poradnictwa prawnego ani innego specjalistycznego.
 6. Produkty zakupione w Sklepie przeznaczone są wyłącznie do użytku własnego kupującego i tylko na własny użytek mogą być przez niego kopiowane; Sprzedający nie wyraża zgody na ich dalszą sprzedaż, na oddanie w bezpłatne użytkowanie ani kopiowanie. Produkty te chronione są prawem, a w szczególności przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Produkty i procedura sprzedaży

 1. Sprzedaż produktów w Sklepie odbywa się w sposób automatyczny z użyciem oprogramowania Shoper, którego dostawcą jest DreamCommerce S.A.
  Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków (umowy zawierane na odległość).
 2. Produkty elektroniczne oferowane są jednocześnie w formie następujących plików: PDF, Word oraz rtf – w najnowszej wersji oprogramowania zgodnie z datą ich utworzenia.
 3. Oferowane do sprzedaży wzorce umów przygotowane zostały przez zespół pod kierownictwem Radcy Prawnego Tomasza Pieczonki, wpisanemu na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt 3048
 4. Załączane do oferowanych wzorców umów Listy kontrolne stanowią teksty dziennikarskie i jako takie nie stanowią one przedmiotu sprzedaży.
 5. Po dokonaniu zakupu (wybraniu opcji „Zamawiam” i dokonaniu płatności online) produkty elektroniczne zostają niezwłocznie udostępnione kupującemu online do pobrania. Pobranie produktów ze Sklepu leży po stronie kupującego i powinno nastąpić w terminie 3 dni od daty zakupu. Po upływie tego terminu link do produktów traci ważność.
 6. Ze względu na charakter produktów elektronicznych, oferowanych w Sklepie, nie podlegają one zwrotowi ani wymianie. Kupujący, a w szczególności konsument, dokonując płatności za produkt/produkty, zrzeka się tym samym przysługującego mu prawa do rozwiązania umowy zawartej drogą elektroniczną.
 7. Jeżeli wraz z produktem zakupiona została porada prawna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, ale wyłącznie w części dotyczącej świadczenia porady i za zwrotem kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną produktu bez porady prawnej i z poradą; Konsument może skorzystać z tego uprawnienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, wysyłając rezygnację na adres mailowy shop@teczka-inwestora.pl. Rozwiązanie umowy po udzieleniu porady nie jest możliwe.
 8. Płatność za produkty i usługi oferowane w Sklepie możliwa jest wyłącznie online za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności oferowanego przez Blue Media we współpracy z DreamCommerce S.A. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 9. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem niezbędnych przerw technicznych. Strona internetowa teczka-inwestora.pl utrzymywana jest przez DreamCommerce S.A., zaś za publikowane treści odpowiada Statero Sp. z o.o.
 10. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 12. Informacja na temat czasu realizacji zamówienia w przypadku
  płatności kartą [Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
  wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.

 

Słowniczek

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie

Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Statero Sp. z o.o. czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Sklepu)

treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej

 

Ochrona danych osobowych

Kupujący jako administrator danych osobowych powierza Spółce, jako przetwarzającemu, zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (zwanego dalej RODO) swoje dane osobowe do przetwarzania na zasadach, w zakresie i w celu określonym w treści wyżej wymienionych stron internetowych. Spółka będzie przetwarzała dane osobowe Kupującego, powierzone w oparciu o używanie przez niego wyżej wymienionych stron internetowych tj. imię i nazwisko Kupującego w zakresie wykonywania takich operacji na powierzonych danych jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie. Powierzone przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji umów, w sposób zgodny z jej postanowieniami i jedynie przez czas jej trwania, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo Rzeczpospolitej Polskiej nakazują przechowywanie danych osobowych. Charakter przetwarzanych danych będzie obejmował przetwarzanie danych osobowych przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. Sprzedający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z umowami, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl